Chấp mê

by Jiimmy

Chấp mê chấp mê
Trong cõi đời ai biết đâu là phải trái
Trong cõi người ai biết đâu là sang hèn
Có mấy sự hôm nay đâu thể nói trước
Có mấy sự ai dám nghĩ lại mai sau
Chấp mê chấp mê
Trong cõi người có nhiều lầm lỗi

Advertisements